خبرنامه

موارد بارز اهمیت در فایل های تجاری

  1. موقعیت مکانی
  2. مناسب برای شروع کسب و کار
  3. مناسب برای سرمایه گذاری در مدت زمان
  4. داشتن محل مناسب برای پارک ماشین

ادامه مطلب
ملک مجهول المالک

اصطلاحات ملکی ملک مجهول المالک از نظر مقررات ثبتی به ملکی گفته می شود که ظرف مهلت مقرر یعنی ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت که اصطلاحاً آگهی مقدماتی نامیده می شود به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت آن صورت نگرفته و یا اظهارنامه مربوطه در مهلت قانونی به ثبت اعاده نگردیده باشد حتی اگر دارای مالک معلوم باشد ولی بر اساس قانون مدنی ملک مجهول المالک، ملکی است که قبلا در مالکیت شخص یا اشخاصی بوده و چشم پوشی و اعراض مالک از ملک خود مسلم نیست و یا عدم اعراض و چشم‌پوشی مالک محقق می باشد ولی به جهتی از جهات مالک آن شناخته نیست.

ادامه مطلب
تمدید و تجدید پروانه ساختمانی

تمدید مهلت پروانه های ساختمانی تا دو بار و هر بار به مدت یک سال خواهد بود و این دو مرحله عوارض ندارد به شرطی که قبل از انقضای مهلت پروانه ساختمانی مراجعه شود.

چنانچه مالکین برای تمدید اول و دوم بعد از انقضای مدت پروانه و یا هر یک از مهلت های تمدید مراجعه نمایند ، عوارضی معادل ما به التفاوت عوارض وصولی (زمان صدور پروانه )و عوارض زمان تمدید وصول خواهد شد. در صورت عدم تغییر یا کاهش ارزش منطقه ای معادل 10% عوارض زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه و اخذ خواهد شد.

ادامه مطلب
سند ملکی رهنی

بسیار پیش می‌آید که خریداران بخواهند در هنگام خرید خانه از وام و تسهیلات بانکی استفاده کنند. در این حالت سند برای مدتی که قرار است وام پرداخت شود، در رهن بانک نگه داشته می‌شود و این مسئله در خود سند هم قید می‌گردد.

منظور از رهن سند در نزد بانک، گرو ماندن آن نیست؛ بلکه صرفاً در خود سند قید می‌گردد که این سند تا تاریخ معین در رهن بانک است. آنگاه سند به خریدار تحویل داده می‌شود.

اگر وام گیرنده نتواند در موعد مقرر وام خود را پرداخت کند بانکی که سند در رهن آن است، حق دارد که ملک را تصاحب کند.

ادامه مطلب

جدید ترین ها