نگه داری حیوانات در آپارتمان

بر اساس تبصره سه آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتنان ها ، نگه داری حیوانات در مشاعات آپارتمان ها مثل راه پله پشت بام و پارکینگ ممنوع است.

در خصوص نگه داری حیوانات در قسمت های اختصاصی (در داخل واحد آپارتمانی ) صرفا در صورتی که اقدام همسایه نوعی تهدید علیه سلامت ساکنین باشد یا آن که سبب سلب آسایش گردد امکان شکایت وجود دارد.

در این حالت اگر آپارتمان دارای مدیر ساختمان است ، وی می تواند با در دست داشتن صورتجلسه ای که حاوی شرح موضوع مزاحمت ناشی از نگه داری حیوانات است به دادسرای محل ملک خود مراجعه نموده و خواستار رسیدگی قضایی شود. در غیر این صورت همسایه ها   نیز می توانند راسا نسبت به پیگیری شکایت خود اقدام فرمایند.

املاک رشت مشاور املاک رشت خرید خانه رشت