آرشيو

آوریل 2016

اخبار

وام 120 میلیونی مسکن نظر به اعلام شرایط وام های جدید مسکن، تمامی علامت سوال ها در  این زمینه است که بازار مسکن رونقی نسبی می یابد یا همچنان در رکود می ماند؟

ادامه مطلب